Целева територия

Проектът стратегически обхваща обширни територии от 30 хил. кв. км., разположение върху девет защитени зони, които са подходящи за двата целеви вида и/или вече са доказано предпочитани места от лешоядите – Стара планина, Югозападна и Югоизточна България. Все пак основната проектна територия е съсредоточена в Стара планина върху 6 хил. кв. км.

Целевата проектна територия обхваща  един национален парк  – НП Централен Балкан, три природни парка – ПП сините камъни, ПП Врачански балкан и ПП Рилски манастир и девет защитени зони – Понор (BG0002005), Врачански Балкан (BG0002053), Централен Балкан (BG0000494), Сините камъни – Гребенец (BG0002058), Котленска планина (BG0002029), Рилски манастир (BG0000496), Кресна (BG0002003), Сакар (BG0002021), Провадийско-Роякско плато (BG0002038).

Има заложени дейности и в Румъния – защитена зона Piemontul Făgăraș (ROSPA0098).

Карта на целевите проектни територии - потенциалните места за реинтродукция на брадати и черни лешояди и места за подсилване на успешно реинтродуцирани колонии на черни лешояди
Карта на целевите проектни територии - потенциалните места за реинтродукция на брадати и черни лешояди и места за подсилване на успешно реинтродуцирани колонии на черни лешояди

Вижте последните новини за проекта: