Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА VULTURESLIFE.FWFF.ORG

 Последна актуализация: 04 Ноември 2023 г.

Предмет: Тази Политика за лични данни („Политика“) описва как обработваме лични данни във връзка с използването на нашия интернет сайт vultureslife.fwff.org („Сайта“).

Дефиниции: Термините „лични данни“, „обработка“, „администратор“, „обработващ“, „трета държава“, „международна организация“, „субект на данни“, „представител“ и „държава членка“ (и техните производни) използвани в тази Политика имат значение съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“ или „GDPR“).

1. АДМИНИСТРАТОР И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Администратор на личните данни по тази Политика и администратор на Сайта е Сдружение „ФОНД ЗА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 101523620, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 49, ет. 3, ст. 327 („ФДФФ“, „ние“, „нас“). Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика може да се свържете с нас по имейл на адрес pirin@fwff.org, по поща на адреса ни на управление или по телефон 0878777684 в работни дни от 09,00 до 18,00 ч.

2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ

2.1. ФДФФ обработва следните категории лични данни:

 • данни и информация, които ни предоставяте при връзка, контакт или взаимодействате с нас по различни въпроси, запитвания, комуникации, в това число по телефон, чрез форми на Сайта, по имейл, в социалните медии (например през профил във Facebook) или по друг начин и по-конкретно такива може да са име, фамилия, имейл, телефонен номер, профил в социална мрежа и др. Когато се свързвате с нас в социалните медии, например Facebook, профилите ни там може да са публични и Вашето взаимодействие или публикуване на информация в тях може да бъде публично. Обърнете внимание, че ние не контролираме и не носим отговорност за използването на Вашия профил в социалните медии и че ползването на такива медии се регулира от политиките на съответните медии;
 • данни, които ни предоставяте при даряване на средства или друго подпомагане на нашите каузи и на дейността на ФДФФ. Такива данни могат да включват имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес, банкова сметка, данни за плащане. При извършване на плащане към нас, Сайтът може да Ви препрати към приложение за плащане на трета страна, като например PayPal, банка или др. Ние ще използваме услугите само на утвърдени платежни оператори, но плащане чрез техните приложения се регулира от съответните техни политики, с които Ви призоваваме да се запознаете отделно;
 • данни, които ни предоставяте, когато се абонирате за нашия информационен бюлетин, което включва имена и имейл адрес;
 • информация за устройството Ви и онлайн идентификатори, като IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството, данни от „бисквитки“ (вижте нашата Политика за „бисквитките“);

2.2. Обикновено събираме данните директно от Вас. В редки случаи може да получим данни за Вас от трети страни, като например от платежна институция или Ваш близък.

2.3. В някои случаи предоставянето от Вас на лични данни е необходимо за предоставянето на определена услуга (например, за да получавате информационен бюлетин трябва да ни предоставите имейл адрес). В тези случаи ако не предоставите необходимите данни Вие няма да може да получите съответната услуга.

2.4. Ваши отговорности:

 • когато ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни за посочените в тази Политика цели и това не накърнява права на трети лица, в това число право на неприкосновеност, право на свобода на личността, право на закрила на лични данни, авторско или сродно право, право на интелектуална собственост и др.;
 • когато ни предоставите лични данни или се свържете с нас, вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години;
 • Вие се съгласявате, че няма да използвате сайта по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да внасяте промени в Сайта, да атакувате Сайта посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на сървъра на Сайта. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние и ФДФФ, освен останалото, може да сигнализира съответните власти за такива деяния;
 • Сайтът и съдържанието му, включително, но не само дизайн, текст, графика, лога, изображения, клипове, софтуер, търговски марки, бази данни, лични данни и др. са защитени авторки права и/или права на интелектуална или индустриална собственост и са собственост на ФДФФ или на съответните наши партньори или доставчици. Същите са предназначени единствено за лично и некомерсиално ползване и използването им за различни цели, в т.ч. търговски, без предварителното ни писмено съгласие е забранено;
 • сайтове на трети страни и външни препратки: За Ваше удобство на Сайта може да има реклами или връзки към други сайтове или услуги, управлявани от лица, различни от нас, като например Настоящата Политика не се отнася и ние не носим отговорност за обработката на лични данни от такива трети лица. Съветваме Ви, ако изберете да посетите или ползвате някой от тези сайтове или услуги на трети лица да прегледате техните политики за лични данни, които ще са различни от нашата Политика.

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА (КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ)

3.1. Основната цел на събиране и обработка на Ваши лични данни е реализирането на пълната функционалност на Сайта за целите на сдружението, в това число за комуникация, информация, популяризиране на каузите, получаване на дарения, събиране и обработка на сигнали и материали.

3.2. Ние може да използваме Вашите лични данни също и за следните други конкретни цели:

 • за да Ви изпращаме новини и актуална информация, включително и информация за промяна на нашите Политики;
 • за да спазваме или изпълняваме наши задължения, произлизащи от закон, нормативен акт, акт на изпълнителната или на съдебната власт, като например за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели;
 • за да упражняваме наши права или опазваме Ваши, наши, на трети лица или обществени законни интереси, както например откриване, разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба със Сайта и други закононарушения, упражняване на права по договори, по които сме страна и др. подобни;
 • за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите услуги, процедури и политики, по Сайта и неговите функционалности (в това число чрез събраната от Вашия уеб браузер или приложение информация, като IP адрес, операционна система, тип браузер, детайли за посещения, местонахождение и др.). Тази информация се използва в статистически вид без индивидуализация на конкретни лица;

 

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

4.1. В случай, че се свързвате с нас за осъществяване на контакт или искате да ни подкрепите чрез дарение или оказване на друга помощ обработването на Вашите данни се извършва на основание сключването и изпълнението на договор или предоставяне на услуга, по които Вие сте страна.

4.2. За други цели и в отделни случаи ние може да разчитаме и на друго правно основание за обработка на Вашите данни, както следва:

 • Вие сте дал съгласие за обработването;
 • обработването е необходимо за спазването на наше законово задължение – например за счетоводната отчетност и контрол, за данъчни цели и др.;
 • за изпълнението на задача от обществен интерес при наличие на законови предпоставки за това;
 • обработването е необходимо за целите на наши или на трета страна легитимни интереси, като например: за реализиране на целите на сдружението; за предотвратяване и разследване на злоупотреби, нарушения, измами или престъпления; за подобряване и промени по Сайта, неговите функционалности и политики.

5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:

 • наши доставчици на услуги, като например: счетоводна компании, която ни обслужва; дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например комуникационен или др. софтуер; на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка със Сайта и с комуникациите, както и на др. подобни доставчици на услуги;
 • доставчици на платежни услуги, с цел идентифициране и обработване на плащания;
 • лица на които сме длъжни да разкрием данни съгласно приложимите закони, актове на изпълнителната или на съдебната власт, или при съдебни процедури, или във връзка с разследване на незаконна дейност, или при съмнения за такава, или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи;
 • на трети лица, когато имаме обосновано предположение, че такова разкриване е необходимо, за да се предотврати смърт или вреда, или финансови загуби или във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба, нарушаване на права и други закононарушения;
 • на трети лица в случай на реорганизация, сливане, вливане, продажба, съвместна дейност, прехвърляне или друга реорганизация във връзка с осъществяване на нашата дейност;
 • публично – когато се свързвате с нас в социалните медии, например Facebook, профилите ни там може да са публични и Вашето взаимодействие или публикуване на информация в тях може да бъде публично. Това зависи и от настройките на Вашия профил, като ние не контролираме и не носим отговорност за това.

6. ПРЕДАВАНЕ В ТРЕТА ДЪРЖАВА

6.1. В случай, че за осъществяване на дейността ни се налага прехвърляне на лични данни към юрисдикции извън Европейския съюз, които имат различно законодателство за защита на личните данни, ние ще извършваме това само въз основа на: а) решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита на тази държава (чл. 46 от GDPR) или друг подобен одобрен механизъм; или б) подходящи гаранции, предвидени в чл. 46 от GDPR, включително като разчитаме на Стандартните договорни клаузи за лица обработващи данни съгласно одобрените от Европейската комисия модели и стандарти; или в) одобрени от компетентен надзорен орган задължителни фирмени правила (чл. 47 от GDPR).

6.2. В други случаи може да разчитаме и изискаме Вашето съгласие за подобно прехвърляне в трети държави, в които случаи подробно ще Ви уведомим за трансфера и за предприетите във връзка със същия технически и организационни мерки за защита на лични данни.

7. ВАШИТЕ ПРАВА

7.1. Право да оттеглите съгласието си. Когато обработваме личните Ви данни на основание на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Това няма да засегне законосъобразността на обработването, преди съгласието да бъде оттеглено. Вие може да упражните това право без допълнителни разходи за Вас по един от следните начини:

 • по всяко време ни изпратите имейл на pirin@fwff.org с ясно изявление, че оттегляте съгласието си;
 • като ни се обадите на тел. 0878777684 в работно време (09:00 до 18:00 ч. в работни дни);
 • по пощата на адреса ни на управление, посочен в тази Политика;
 • като използвате формата за контакт на Сайта.

В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни ние ще заличим същите от нашите системи до степента предвидена в закона и в разумен срок.

7.2.  Право на достъп до данните – по всяко време може да поискате информация за личните Ви данни, които съхраняваме. В някои случаи това ще бъдат единствено личните данни записани от Вас във Вашия профил.

7.3. Право на коригиране – да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни. Ако имате профил на Сайта може да редактирате свои лични данни и от него.

7.4. Право на изтриване на данните – „правото да бъдете забравен“. Следва да имате предвид, че това не е абсолютно право и се прилага в съответствие с предвиденото в закона. Например имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни ако същите повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин, но при положение, че за нас не съществува правно задължение, което изисква по-нататъшно обработване (например част от Вашите данни продължават да се обработват за целите на счетоводната отчетност и контрол съгласно изискванията на счетоводното законодателство). Във всички случаи ние ще уважим всяко основателно и законосъобразно искане за изтриване на лични данни.

7.5. Право на ограничаване на обработването съгласно приложимия закон.

7.6. Право на преносимост на данните – в определените в закона хипотези може да поискате да получите или да прехвърлим на трета страна копие от Вашите данни в структуриран, широко използван формат (това засяга само автоматично обработваните предоставени от Вас данни обработвани на основание на Вашето съгласие или на сключен с Вас договор).

7.7. Право на възражение. Това включва правото Ви да възразите по всяко време на обработването на Вашите лични данни, което обработване се базира на:

 • изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия от нас; или
 • нашия или на трета страна легитимни интереси;

В тези случаи ще прекратим обработването освен ако се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7.8. В случай, че сте установен в Европейския съюз Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган и по-специално до надзорния орган в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, на мястото Ви на работа или на мястото на предполагаемото нарушение. Надзорен орган по защита на лични данни в България е Комисията за защита на личните данни с интернет страница на адрес: www.cpdp.bg.

7.9. Може да упражните гореописаните права в съответствие с приложимия закон и по-специално с предвиденото в GDPR. За да упражните Ваше право спрямо нас може да се свържете по всяко време с нас на pirin@fwff.org. В тези случаи може да се наложи да потвърдим Вашата самоличност или да се свържем с Вас във връзка с искането Ви.

8. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

8.1. Ще съхраняваме личните данни доколкото е необходимо за съответните цели на обработката и за изпълнение на наши задължени установени в закон.

8.2. В частност ще съхраняваме лични данни:

 • данните за целите на счетоводната отчетност и контрол – в съответствие с нормативно установените счетоводни и контролни правила (обикновено това е за срок от 5 години след завършване на стопанската операция). Данните обработвани във връзка с други нормативно установени задължения ще съхраняваме до отпадане на съответното задължение;
 • при дадено от Вас съгласие за обработка – до оттегляне на съгласието Ви;
 • може да преустановите общуването с нас в социалните медии по всяко време и според инструментите на съответната социална медия, например ако сте харесал нашата страница във Facebook може да оттеглите такова харесване (unlike) и т.н.

8.3. Лични данни, които обработваме за други цели ще бъдат обработени и съхранявани, както е необходимо и в съответствие законите за защита на данни и приложимите стандарти.

8.4. За избягване на съмнение ние може да генерираме и да съхраняваме обобщени статистически отчети и материали, които не съдържат лични данни и от които конкретно лице не може да бъде индивидуализирано. Настоящата Политика не се прилага спрямо тях, тъй като същите не съдържат лични данни.

9. АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА

9.1. Сдружението няма намерение да използваме софтуер за автоматизирана обработка на лични данни при вземане на решения във връзка с такава обработка. В случай, че такова използване бъде наложено в бъдеще, ние ще уведомим потребителите на Сайта за това и няма да базираме наши решения единствено и само на подобен софтуер или подобна обработка, като винаги ще използваме и човешки фактор.

9.2. Вие винаги имате право да се противопоставите на всяко решение, което ви засяга съществено и което е взето единствено от компютър, софтуер или друг автоматизиран процес, ако има такова решение.

10. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

10.1. Може да правим промени в тази Политика за лични данни, които промени ще публикуваме на Сайта и за които може специално да Ви уведомим по имейл или друг начин. В случай, че обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие и промените засягат обработването във връзка със същото, ще Ви уведомим за промените и ще поискаме съгласието Ви за тях.

 

Настоящата политика е утвърдена на 04 Ноември 2023 г.