FWFF сътрудничи в природозащитните дейности на водещите партньори по проекта в ЗЗ Понор (BG0002005).

Районът на Понор планина не е защитен от националното природозащитно законодателство. Пет защитени територии са определени за опазване на пещери или водопади, които покриват само 0,3% от площта. ЗЗ Понор се припокрива значително с зоната на CORINE „Понор“, определена през 1998 г. поради европейската си стойност за местообитания, редки и застрашени растителни и животински видове, включително птици. От 2005 г. цялата местност Понор е обявена за Орнитологично важно място.

Мястото представлява подходящо местообитание за големи лешояди – белоглави, черни и брадати лешояди. Средна надморска височина е 900 -1400 м, карстови скали, открити тревни площи и в близост до Врачански Балкан, където белоглавите лешояди са успешно реинтродуцирани от 2010 г. насам. През 2021 г. беше открито гнездо на черен лешояд в СПА Понор на бял бор. Лешоядите от Врачански Балкан се преместват в Понор за лятото, за да се хранят с трупове на свободно пасящи коне и започнаха да строят гнезда, което показва, че районът е подходящ за вида. Боровите насаждения ще бъдат управлявани, за да се превърнат в оптимално местообитание за черни лешояди в рамките на проекта. Популацията на европейски лалугер ще бъде наблюдавана и подпомагана с управление на пасища и/или релокация на индивиди на нови места, където се възстановява оптималната паша. Увеличаванета на ареала и изобилието на лалугера  ще облагодетелства редица видове, които ловуват в него, сред които са и черния и брадатия лешояд.

Целева територия - карта на Понор
Целева територия - Понор

Вижте последните новини за проекта: