Заплаха

Загуба и деградация на местообитания

Лесовъдските дейности, включително изсичане на дървета по време на размножителните сезони, разчистване на подраста и изграждане на нови коловози за добив на дървен материал, нарушават и променят местообитанията за гнездене на черните лешояди. Засушаването, социално-икономическите промени и изоставянето на горите доведоха до увеличаване на горските пожари, които могат да бъдат опустошителни за местообитанията на лешоядите. Например пожар унищожи осем гнезда с млади лешояди и 21 празни платформи за гнездене в Андалусия (Испания).

Брадатият лешояд, който гнезди на скали, е по-малко засегнат от промените в местообитанията за гнездене. Въпреки това, създадени от човека структури като ски лифтове в планински райони могат да доведат до сблъсъци или фрагментация на местообитанията.

Решения в проекта

  • Стартиране на пилотни мерки за благоприятно горско управление на минимум 120 ха гори за подобряване местообитания за гнездене на черни лешояди. Широко популяризиране и демонстриране на тази моделна практика пред други горски управи с потенциал за създаване на гнездящи двойки на черен лешояд. Монтиране на 40 изкуствени гнездови платформи за подобряване на настоящите условия в защитените зони.
  • Увеличаване на размера на агро-силво пастирски комплекси (с нови 45 ха), изграждане и управление на такива 3-5 модела в местообитания за размножаване на черни лешояди. Управление на 150-200 ха частна земя като защитена територия с прилагане на мерки, за да се постигне безопасно място за размножаване и хранене на ядро ​​от поне 10 двойки черни лешояди.
  • Увеличаване популацията на основните видове, включително застрашени и зависещи от опазването видове (напр. елен, дива коза, лалугер (статус „застрашен“ в Червения списък на IUCN) и други дребни бозайници, планински кеклик („почти застрашен“), шипобедрена костенурка („почти застрашена“), шипоопашата костенурка („уязвима“) и други), за подобряване на местообитанията за лешояди в защитните зони;

Галерия

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!