Заплаха

Вторични заплахи, с ограничено въздействие или  недостатъчно изследвани, засега на Балканите

  • Неумишленото оловно отравяне се счита се за заплаха с висок приоритет в почти всяка европейска страна за мършоядните птици и се нуждае от допълнително проучване на Балканите. Причинява се от използването на оловни муниции от ловците, като сачмите остават в трупа на убитото животно на терен, от който се хранят лешоядите. Лешоядите се отравят вторично от оловото, което са погълнали.
  • Човешко безпокойство – набор от човешки дейности (лесовъдни дейности, лов, алпинизъм, катерене и развлекателна авиация, като парапланеризъм), проучване и строителство, извършвани в непосредствена близост до местата за гнездене, могат да имат отрицателно въздействие върху успеха на размножаване и да причинят изоставяне на вече успешни гнезда. Безпокойството не само влияе върху успеха в размножителния сезон, но може също да доведе до промени в моделите на разпространение и дори промени в индивидуалното поведение;
  • Неумишлено отравяне от ветеринарно лекарство – най-значимата заплаха за лешоядите в Южна Азия е ветеринарната употреба на диклофенак, причиняваща масова смъртност чрез поглъщане на трупове от лекувани животни с този препарат, което причинява остра бъбречна недостатъчност у лешоядите.
  • Сблъсък с инфраструктура на вятърни паркове – разпространението на вятърни паркове в различни части от ареала на вида трябва да се наблюдава отблизо, за да се оцени и запише всяко въздействие върху вида;
  • Генетични затруднения – малки, изолирани популации могат да страдат от намаляване на генетичното разнообразие, което може да повлияе на успеха на размножаването и дългосрочното оцеляване на такива популации, освен ако не се управляват внимателно. Това се отнася и за повторно въведени популации в райони, където е малко вероятен генетичен обмен със съществуващи диви популации;
  • Изменение на климата – прогнозира се, че видовете, които се размножават на по-високи височини, като брадатия лешояд, може да претърпят свиване на обхвата поради повишени температури. Черният лешояд може да загуби местообитание за търсене на храна и размножаване поради опустиняване и/или горски пожари, но също и поради пряко намаляване на отглеждането на добитък, в резултат на опустиняване и липса на вода и паша.

Решения в проекта

  • Повишаване на капацитета и ангажираността на националните институции за реагиране и борба с престъпленията срещу дивата природа, чрез предлагане на обучение по съдебна токсикология на 8 представители на правителствени органи, в рамките на Академията за престъпления срещу дивата природа (Испания) и насърчаване на изпълнението на Националната стратегия за борба с отравянията в България. Обучение на 30 институционални екипа на място на произшествието при разследване на реални случаи, предвид досегашния опит от средно пет сигнала за отровени лешояди годишно.
  • Осигуряване на широкомащабни обществени информационни кампании, презентации и демонстрационни събития за повишаване на осведомеността, чувствителността към проблема с вторичното отравяне и престъпленията срещу дивата природа. Екипът на проекта ще присъства на различни фестивали, панаири и изложби, за да представи напредъка и резултатите от проекта и ще разпространява печатни материали по проекта. С конкретни целеви групи (фермери, ловци и т.н.) ще бъдат провеждани срещи и разговори лице в лице, за да се повиши тяхната осведоменост и чувствителност и да се предотвратят случайни отравяния, престъпления срещу дивата природа и бракониерство.
  • Внимателно наблюдение и незабавно реагиране на вредни ловни дейности, планове за вятърни паркове и туристически дейности в местообитанията на целевите видове и района на проекта, както и употребата на диклофенак на Балканите. Ще се насърчава замяната на оловни муниции с безопасни алтернативи.
  • Събирането на геопространствени данни за движението на лешоядите предоставя ценна информация за доказателствата за изменението на климата и неговото въздействие върху дивата природа и екосистемите, предлагайки актуални прозрения. Също дава надеждна информация за локализиране на проблемните зони за биоразнообразието, като залагане на отрови, бракониерство, проблемна за птиците инфраструктура, прилагане на лоши ветеринарни и горскостопански практики и др.

Галерия

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!