Подобряване базите на устойчиво животновъдство в районите на реинтродукция на лешояди

Подобряване на фермите на ФДФФ в центровете на реинтродукция на лешояди започна.

Фермите с пасищни животни от редки породи на ФДФФ са построени и функционират в комплекс със съоръженията за лешояди в Котел и Кресненския пролом. Те са сигурен и постоянен източник на храна до площадките за подхранване. Също и бази за служители и доброволци, работещи в реинтродукционните проекти. Стадата от котленски и каракачански овце в Котел и от родопски късороги говеда в Кресна, пасат целогодишно и поддържат общо над 500 ха пасища в полза на лешоядите.

Устойчиво животновъдство - Котленска овца

На тези пасища се освобождават лалугери и костенурки, както и се строят гнезда за черни лешояди върху дървета, част от тип пасище – дехеса (от исп. пасище с разредено разположени стари дъбове). Оптималното изпасване в районите на фермите подпомага множество други видове растения и животни, на които подходящото местообитание изисква мозайка от нискотревни площи, гори и храсти. Изпасването е противопожарна мярка, а овцете предотвратяват ерозия на стръмни терени, чрез естествени движения, водещи до терасиране на склона.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: