Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите

На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд – символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България!

Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножителната програма на затворено за брадатият лешояд.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатите лешояди в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черения лешояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

Брадат лешояд

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления:

Дейности за подобряване на условията за гнездене:

 • Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд
 • Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план

Подобряване на хранителната база:

 • Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство,
 • Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“
 • Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Брадат лешояд

Намаляване на заплахите:

 • Обезопасяване на опасни електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
 • Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.

Проследяване резултата от реинтродукциите:

 • Маркиране и проследяване със сателитни предаватели,
 • Създаване на ефективна мрежа от местни подръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.

Популяризиране и трансфер на опит:

 • Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния,
 • Образователни дейности с учащи,
 • Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях
 • Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.

Реинтродукцията на брадатия лешояд в България е дългогодишна мечта и цел на Фонд за дивата флора и фауна. Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: